Algemene verkoopsvoorwaarden

1.

Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar te Hulshout.
2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.
3. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de dertig dagen na factuurdatum, is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo.
4. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
5. Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 25 EUR (vijfentwintig euro) als een door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen strafbeding.
6. De goederen reizen op risico van de koper tenzij de fout van de verzender zou bewezen zijn.
7. Bij gebeurtelijke gerechtelijke invordering en betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
   

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Plaatsen van de kraan op openbaar domein zonder vergunning en signalisatie.
Indien een kraan op de openbare weg dient gestationeerd te worden tijdens de werkzaamheden, verbindt de klant er zich toe ten overstaan van TRANSPORT MICHIELS BVBA, op voorhand de nodige vergunningen hiertoe bekomen te hebben, de zone tijdig vrij te maken en tijdens de werkzaamheden de zone te beveiligen met de voorgeschreven signalisatie. TRANSPORT MICHIELS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van de kraan op openbaar domein op een door de klant aangewezen plaats. De klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor alle gevolgen die kunnen ontstaan omwille van het plaatsen van de kraan op openbaar domein.

Verplichtingen van de klant op niet openbaar terrein.
De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel van TRANSPORT MICHIELS BVBA goed en veilig kan worden opgesteld. De klant verbindt er zich toe om zichzelf te informeren naar de staat van het terrein en de ondergrond waarop de kraan moet geplaatst worden. Door de klant dienen op basis van de door hemzelf verkregen informatie alle noodzakelijke aanpassingen aan het terrein te worden uitgevoerd opdat de levering (met een kraanwagen met 44 ton gewicht op de grond) zonder belemmeringen en schade aan boven- en ondergrond kan plaatsvinden. Voor zover als nodig dient de klant te voorzien in een voldoende verharde, stabiele en berijdbare losweg of losplaats.  TRANSPORT MICHIELS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zij zou veroorzaken op de terreinen van de klant of bouwheer, of aan derden, als gevolg van een onverharde , stabiele en berijdbare losweg. Alle schade die als gevolg van een onvoldoende door de klant voorbereide losweg wordt veroorzaakt aan het voertuig van TRANSPORT MICHIELS BVBA zal op de klant verhaald worden.

Plaatsen van de kraan zonder rijplaten / schotten
TRANSPORT MICHIELS BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de ondergrond (stoep, klinkers, dals, gras, …) of het terrein.

Plaatsen van de kraan met rijplaten / schotten 
Aangezien de ondergrond (stoep, klinkers, dals, gras, …) of het terrein reeds beschadigd is, is voor het plaatsen van de rijplaten / schotten kan TRANSPORT MICHIELS BVBA niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de ondergrond of het terrein.